top of page
picture2.png

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

4 Skills Study

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของท่าน

เพิ่มคะแนน TOEIC ของท่าน

ยินดีตอนรับสู่ บริษัท ดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เทรนนิ่ง จำกัด

** ประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม**

พัฒนาทักษะการสื่อการในองค์กรของท่าน

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ, การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ,

บริการทดสอบและการเรียนรู้ภาษาผ่านระบบออนไลน์

เราทำอะไร?

เราออกแบบหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ (soft skills) ที่น่าสนใจและก้าวทันนวัตกรรมให้แก่องค์กรของท่าน

ดีเอสอิงลิช

ช่องวิดีโอ

DS ช่องวิดีโอภาษาอังกฤษ

ดูทั้งหมด

บล็อก

ยังไม่มีโพสต์ที่เผยแพร่แล้วในภาษานี้
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
tes1.png

โปรแกรม 4 Skill Study ช่วยทำให้ฉันมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการเขียนภาษาอังกฤษ เช่น หลักไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ของคำและการใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องคะ

 

สินีนาฏ เศรษฐพิสัย

(บรรณาธิกรอิสระ)

                      "

บริษัท ดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เทรนนิ่ง จำกัด

20 ปี แห่งการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ

custommer.png
bottom of page