top of page

หน้าหลัก | หลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า    

หลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของลูกค้า

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตามความต้องการของลูกค้า

หลักสูตรนี้จะได้รับการออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้จัดการ

และพนักงานของท่านจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน

 • ท่านสามารถเลือกภาษาที่ต้องการเรียน

 • ท่านสามารถกำหนดตารางและระยะเวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง

หลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของลูกค้า

พนักงานจะเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้เมื่อเขาตระหนักว่าทักษะทางภาษาจะช่วยให้การทำงานของเขาดีขึ้น

เขาจะเห็นทักษะด้านภาษาได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษได้

ตัวอย่างหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า

department course.jpg

หลักสูตรสำหรับแผนกต่างๆ

- ภาษาอังกฤษสำหรับการขาย

- ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินและบัญชี

- ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ภาษาอังกฤษสำหรับงานทรัพยากรบุคคล

specialist course.jpg

หลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- การขายอสังหาริมทรัพย์

- พนักงานเสิร์ฟ/บริการ

- พนักงานโรงแรม

- การบริการลูกค้า

- หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

business skills course.jpg

หลักสูตรทักษะทางธุรกิจ

- ทักษะการนำเสนอฃการเจรจาต่อรอง

  ให้ประสบความสำเร็จ

- ทักษะในการประชุม

- การเขียนอีเมล์และรายงาน

- การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ

- การเขียนเชิงเทคนิค

ตัวอย่างการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของลูกค้า

ภาษาอังกฤษสำหรับการขาย

1.png

นักเรียนจะสามารถ:

 • อธิบายสินค้าอย่างชัดเจนและให้ข้อมูลอย่างละเอียด

 • ใช้ภาษาในการขายที่เหมาะสมเพื่อให้เน้นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ให้ข้อมูลจำเพาะและขนาดของสินค้าได้

รียนรู้สำนวนที่เกี่ยวข้อง เช่น

ความกว้าง/ยาว

ของตกแต่ง/สิ่งติดตรึง (Fixtures)

ขนาดเล็ก/กะทัดรัด

การลงทุนขนาดใหญ่/อสังหาริมทรัพย์

ของแจกฟรี/ของสมนาคุณ

การคัดค้าน/สัญญาที่ถูกต้อง/ข้อเสนอ

การอธิบายข้อมูลสินค้า

2.png

การปิดการขาย

นักเรียนจะสามารถ:

 • ทำนายการต่อรอง/คำคัดค้านของลูกค้าได้ล่วงหน้า

 • การจัดการกับข้อเรียกร้องของลูกค้า

 • ใช้ถ้อยคำโน้มน้าวใจ (impact statement) อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การโน้มน้าวด้วยรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ได้

เรียนรู้ประโยคเงื่อนไข

การใช้คำกริยาช่วย

การใช้ ‘However’

การเปรียบเทียบแบบขั้นสุดและขั้นกว่า

3.png

นักเรียนจะสามารถ:

 • แจ้งข่าวร้ายให้กระทบกระเทือนจิตใจลูกค้าน้อยลง

 • ร้องขอมากกว่าที่ต้องการ

 • แสดงความขอโทษแบบกระชับ

 • แสดงความยืนกรานต่อลูกค้า

 • ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเร่งด่วนได้

เรียนรู้การใช้สำนวนที่เป็นประโยชน์ เช่น

I regret to inform you..

Would it be possible to..

If I could just ask you to..

I must respectfully ask..

I shan’t keep you a moment

การบริการลูกค้า

4.png

นักเรียนจะสามารถ:

 • นำเสนองานสั้นๆ ได้

 • กำหนดโครงสร้างและรูปแบบการนำเสนองานขายได้

 • ใช้ภาษากายที่เหมาะสม

การใช้คำที่ช่วยเน้นย้ำ (intensifiers)

การใช้ประโยค Present simple และ present continuous tense

ทฤษฎีและการฝึกนำเสนองาน

4.png

นักเรียนจะสามารถ:

 • ดำเนินการนำเสนอการขายแบบเป็นทางการได้

 • ใช้คำถามเชิงโวหาร (rhetorical questions) เพื่อสร้างความสนใจได้

การใช้คำถามเชิงโวหาร

การนำเสนองาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตามความต้องการของลูกค้า

การประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานจริงถือเป็นการลงทุนอันชาญฉลาด

ได้ผลแน่นอน!

bottom of page