หน้าหลัก | หลักสูตรฝึกอบรมภาคภาษาไทย

banner.png

หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะทางอารมณ์เชิงธุรกิจ (ภาคภาษาไทย)

(การเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร การเป็นผู้นำ และทักษะส่วนบุคคล)

หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางอารมณ์ด้านการสื่อสาร ระยะสั้น 1 – 2 วัน บรรยายเป็นภาษาไทย

หลักสูตรเหล่านี้มีประสิทธิภาพและทรงพลัง เหมาะกับพนักงานและผู้ที่ทำงานด้านบริหารทุกระดับ

พัฒนาทักษะของผู้จัดการและพนักงานของท่านด้วยหลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาของเรา ที่มีให้เลือกหลากหลายหัวข้อ

  • สร้างพนักงานให้มีทักษะที่เหมาะสมกับความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน

  • สร้างแรงจูงใจด้วยการพัฒนาบุคลากร

  • สร้างทีมงานที่ยอดเยี่ยม

  • เสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท

ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรสำหรับฝ่ายผลิต

- เทคนิคการลดความสูญเสีย

  ในงาน 7 ประการ

- การดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่าง

  มีประสิทธิผล

- การจัดการความผิดพลาด

  และพัฒนาประสิทธิภาพการ

  ทำงาน

- เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาใน

  ผ่ายการผลิต

ภาวะผู้นำและการจัดการ

- การจัดทำแผนกลยุทธ์

- สิ่งจำเป็นสำหรับการจัดทำ

  แผนปฏิบัติการ

- สมรรถนะและการปรับใช้งาน

  ในองค์กร

หลักสูตรสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

- งานทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้

  ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรบุคคล

- การข่มเหงรังแกในการทำงาน

  (Power Harassment)

- การโค้ชเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ

  ทำงานและการฝึกอบรม

  พนักงาน

หลักสูตรสำหรับพนักงาน

- ทักษะการนำเสนออย่างมี

  ประสิทธิภาพ

- การให้บริการด้วยใจสู่ความ

  เป็นเลิศ

- จิตสำนึกรักองค์กร

- การทำงานอย่างมืออาชีพ

ทีมงานวิทยากรมืออาชีพของเรา

DEVELOPMENT SOLUTIONS TRAINING

20 YEARS OF IMPROVING BUSINESS ENGLISH COMMUNICATION SKILLS

ที่อยู่

ติดต่อเรา

11 อาคารทวีคูณ ห้อง M5
ซอยสุขุมวิท70(เศวตวิทย์)
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กทม 10260

Email :  desol@ds-english.com
Tel :      02-102-1465-6

  • Facebook

สงวนลิขสิทธิ์ โดยบริษัท ดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เทรนนิ่ง จำกัด