top of page

หน้าหลัก | หลักสูตรฝึกอบรมภาคภาษาไทย

banner.png

หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะทางอารมณ์เชิงธุรกิจ (ภาคภาษาไทย)

(การเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร การเป็นผู้นำ และทักษะส่วนบุคคล)

หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางอารมณ์ด้านการสื่อสาร ระยะสั้น 1 – 2 วัน บรรยายเป็นภาษาไทย

หลักสูตรเหล่านี้มีประสิทธิภาพและทรงพลัง เหมาะกับพนักงานและผู้ที่ทำงานด้านบริหารทุกระดับ

พัฒนาทักษะของผู้จัดการและพนักงานของท่านด้วยหลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาของเรา ที่มีให้เลือกหลากหลายหัวข้อ

  • สร้างพนักงานให้มีทักษะที่เหมาะสมกับความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน

  • สร้างแรงจูงใจด้วยการพัฒนาบุคลากร

  • สร้างทีมงานที่ยอดเยี่ยม

  • เสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท

ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

production.jpg

หลักสูตรสำหรับฝ่ายผลิต

- เทคนิคการลดความสูญเสีย

  ในงาน 7 ประการ

- การดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่าง

  มีประสิทธิผล

- การจัดการความผิดพลาด

  และพัฒนาประสิทธิภาพการ

  ทำงาน

- เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาใน

  ผ่ายการผลิต

leadership and management.jpg

ภาวะผู้นำและการจัดการ

- การจัดทำแผนกลยุทธ์

- สิ่งจำเป็นสำหรับการจัดทำ

  แผนปฏิบัติการ

- สมรรถนะและการปรับใช้งาน

  ในองค์กร

maanager and superviser.jpg

หลักสูตรสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

- งานทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้

  ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรบุคคล

- การข่มเหงรังแกในการทำงาน

  (Power Harassment)

- การโค้ชเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ

  ทำงานและการฝึกอบรม

  พนักงาน

staff.JPG

หลักสูตรสำหรับพนักงาน

- ทักษะการนำเสนออย่างมี

  ประสิทธิภาพ

- การให้บริการด้วยใจสู่ความ

  เป็นเลิศ

- จิตสำนึกรักองค์กร

- การทำงานอย่างมืออาชีพ

ทีมงานวิทยากรมืออาชีพของเรา

20.png

การฝึกอบรมโซลูชันการพัฒนา

20 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

bottom of page