top of page

หน้าหลัก | การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

banner.jpg

บริษัท ดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (Online Test)

และการทดสอบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า(Customized Test)

บริษัท ดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เทรนนิ่ง จำกัด มีแบบทดสอบหลากหลายประเภทที่จะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาและวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษของพนักงานในองค์กรของท่าน

เรามีบริการ​

 • การทดสอบแบบออนไลน์

 • การทดสอบในองค์กร (รูปแบบการทดสอบแบบดั้งเดิม)

 • การทดสอบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า

เหตุใดจึงต้องมีการทดสอบ

 • ความสามารถ - ใช้วัดความสามารถด้านกาษาอังกฤษของผู้จัดการและพนักงาน

 • สมรรถนะ - เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถรักษาระดับสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษได้ตามที่กำหนด

 • พัฒนาการเรียนรู้ - ใช้วัดพัฒนาการของผู้เรียนหลังการฝึกอบรม

 • การรับสมัครพนักงานใหม่ – ใช้คัดสรรผู้สมัครที่มีทักษะเหมะสม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในอนาคต

รูปแบบการทดสอบ

testing_icon_t.png

แบบทดสอบออนไลน์ (Online Test) ของดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์

Development Solutions On-line test.png

แบบทดสอบออนไลน์ (Online Test) ของดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เป็นระบบทดสอบมาตรฐานนานาชาติ ประกอบด้วย :

 • ข้อคำถาม จำนวน 100 ข้อ

 • ใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง

 • สามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และ แทบเล็ต

 • มีการรายงานผลที่เข้าใจง่าย

 • สามารถประเมินระดับความสามารถของผู้เรียนเทียบกับคะแนน TOEIC ได้ชัดเจน

 • มีคำอธิบายระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียน

ตัวอย่างรายงานผลการสอบแบบออนไลน์

test_t.png

ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

level8_t.png

ตัวอย่างคำอธิบายระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียน

Example-Student-Level-Description.png

สามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้

device_t.png

แบบทดสอบเฉพาะ (Customized Test) ของ ดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์

เราสามารถออกแบบทดสอบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับลักษณะงานเฉพาะด้าน

โดยท่านสามารถเลือกแบบทดสอบในรูปแบบของต่างๆ เช่น

 • ข้อคำถาม 50 ข้อ (การฟัง 20 ข้อ ไวยากรณ์ 10 ข้อ คำศัพท์ 10 ข้อ การอ่านเพื่อความเข้าใจ 10 ข้อ)

 • ข้อคำถาม 100 ข้อ (การฟัง 30 ข้อ ไวยากรณ์ 20 ข้อ คำศัพท์ 20 ข้อ การอ่านเพื่อความเข้าใจ 15 ข้อ การเขียน 15 ข้อ)

 • ข้อคำถาม 200 ข้อ (การฟัง 60 ข้อ ไวยากรณ์ 40 ข้อ คำศัพท์ 40 ข้อ การอ่านเพื่อความเข้าใจ 30 ข้อ การเขียน 30 ข้อ)

การทดสอบจะประกอบด้วย

 • ข้อคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์จะสอดคล้องกับงานของท่าน

 • ข้อคำถามเกี่ยวกับการฟังจะเกี่ยวข้องกับองค์กร ลักษณะธุรกิจของท่าน สังคม และอื่น ๆ

 • คำถามเฉพาะที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับธุรกิจของท่าน

 • เนื้อหาบทความสำหรับทดสอบความสามารถในการอ่านสอดคล้องกับบริษัทของท่าน

 • มีคะแนนเทียบกับ คะแนน TOEIC

 • มีคำอธิบายระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียน

 • กระดาษคำตอบ ตารางคะแนน และเฉลยคำตอบ

สามารถใช้แบบทดสอบเฉพาะทำอะไรได้บ้าง

 • ใช้ในกระบวนการสรรหาพนักงานใหม่

 • การตรวจสอบสมรรถนะ

 • ใช้เพื่อวัดระดับความสามารถ

 • ใช้เพื่อวัดระดับพัฒนาการเรียนรู้

 • ใช้เพื่อวัดความรู้ทางด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

องค์กรที่ใช้แบบทดสอบเฉพาะของเรา

testing_logo.png

โปรดติอต่อทีมขายของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

20.png

การฝึกอบรมโซลูชันการพัฒนา

20 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

bottom of page