หน้าหลัก | หลักสูตร Perfect English

banner.png

หลักสูตร Perfect English: โปรแกรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจในองค์กร

ที่ให้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Perfect English

หลักสูตร Perfect English คืออะไร?

หลักสูตร Perfect English คือ โปรแกรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจในองค์กร ที่รับประกันว่าจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้จัดการ

และพนักงานของท่านได้แน่นอน

ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 8 ระดับ

เราจะเรียนอะไรบ้าง?

การพูด

- เพิ่มพูนคำศัพท์

- ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง

- ฝึกสนทนาทางธุรกิจ

- นำเสนอข้อมูล

การฟัง

- ฟังให้เข้าใจคำถาม

- ฟังให้เข้าใจรูปประโยค

- ฟังให้เข้าใจสำเนียงต่าง ๆ

- ฟังให้เข้าใจเนื้อหาการ

   ประชุมทางธุรกิจ

การอ่าน

- ฝึกอ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อหา

  เชิงธุรกิจ

ฝึกอ่านอีเมล์และรายงาน

- เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

การเขียน

- เขียนได้ใจความชัดเจน

  และกระชับ

- เขียนอีเมล์และรายงาน

- เรียนรู้การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ

เราจะเรียนกันอย่างไร?

หลักสูตร Perfect English สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

รูปแบบการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆที่มีความสนุกสนานและเพลิดเพลิน

ท่านจะได้:

หลักสูตร Perfect English

หลักสูตรที่มีความเหมาะสมซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้จัดการและพนักงานของท่าน

ที่อยู่

ติดต่อเรา

11 อาคารทวีคูณ ห้อง M5
ซอยสุขุมวิท70(เศวตวิทย์)
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กทม 10260

Email :  desol@ds-english.com
Tel :      02-102-1465-6

  • Facebook

สงวนลิขสิทธิ์ โดยบริษัท ดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เทรนนิ่ง จำกัด