หน้าหลัก | หลักสูตรฝึกอบรมภาคภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคภาษาอังกฤษ

(การเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร การเป็นผู้นำ และทักษะส่วนบุคคล ภาคภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางอารมณ์ ระยะสั้น 1 – 2 วัน บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เหมาะกับผู้ที่มีเวลาว่างน้อยที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

  • พัฒนาทักษะด้านธุรกิจ

  • พัฒนาทักษะด้านภาษา

  • มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น

  • เสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท

ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสื่อสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ

- การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

- การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ

- การประชุมเพื่อให้เกิดประสิทธิผล

- การเขียนอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ

- การสื่อสารทางธุรกิจในสถานที่ทำงาน

- การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ

- การเขียนเชิงเทคนิค

การเป็นผู้นำและการจัดการ

- ทักษะการเป็นผู้นำและการจัดการอย่างมี

  ประสิทธิภาพ

- เทคนิคการโค้ช (Coaching) อย่างมี

  ประสิทธิภาพ

- ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจสำหรับหัวหน้างาน

  และผู้จัดการ

- ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงบวก

- การทำงานในสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม

- การจัดการเวลา

หลักสูตรเฉพาะด้าน

- การฝึกการเป็นผู้นำ

- การพูดในที่สาธารณะ

- การคิดเชิงวิเคราะห์

- ทักษะทางกฎหมาย 1

- ทักษะทางกฎหมาย 2

Workshop Gallery

ที่อยู่

ติดต่อเรา

11 อาคารทวีคูณ ห้อง M5
ซอยสุขุมวิท70(เศวตวิทย์)
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กทม 10260

Email :  desol@ds-english.com
Tel :      02-102-1465-6

  • Facebook

สงวนลิขสิทธิ์ โดยบริษัท ดีเวลลอปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เทรนนิ่ง จำกัด